Innu Verbs Conjugations

Relational
E
W
1 nitatussen   1 nitatusseuan
E
W
2 tshitatussen   2 tshitatusseuan
E
W
3 atusseu   3 atusseueu
E
W
4 atusseńua  
E
W
1p nitatussenan   1p nitatusseuanan
E
W
21p tshitatussenan   21p tshitatusseuanan
E
W
2p tshitatussenau   2p tshitatusseuanau
E
W
3p atusseuat   3p atusseueuat
unspecified actor
E
W
X atussenanu  
E
W
X' atussenanńu